NOTA LEGAL

Titular: Hotsun Condal S.L. Adreça: Ausiàs Marc, 20, 1r. 2a. 08010-Barcelona. Contacte: jtorras@hotsuncondal.com ó 93 +34 302 01 85
Dades Registrals: Inscrita al Registre Mercantil, Tomo 35.956, Folio 110, Hoja 272.579
CIF: B-63310098
Descripció Serveis: El objecte social de Hotsun Condal S.L consisteixen en la tinença, comerç i explotació, sota qualsevol modalitat jurídica permesa en dret, de tota classe de béns immobles.


1. Objecte

http://www.hotsuncondal.com és un portal gratuït de continguts immobiliaris. Ofereix accés a informació sobre Hotsun Condal.
Aquest Avís Legal conté les Condicions d'Ús del Lloc Web http://www.hotsuncondal.com que l'entitat Hotsun Condal (d'ara endavant, HC) posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés i utilització dels serveis que facilita aquest lloc Web suposa l'acceptació d'aquestes condicions generals, que són aplicables sense perjudici de les condicions particulars o especials que, si s'escau, s'estableixin. Li preguem, per tant, es llegeixi detingudament aquest document.
Els usuaris poden dirigir els seus suggeriments, preguntes o queixes sobre el funcionament del nostre servei, a través de l'adreça de correu electrònic: xplanell@hotsuncondal.com


2. Propietat intel·lectual i industrial.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, els continguts d'aquest portal, incloent, a títol enunciatiu, textos, i imatges, sons, animacions, gràfics, botons, programes d'ordinador o bases de dades, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, són titularitat de HC.
Els drets de propietat intel·lectual de les imatges  que es mostren corresponen als seus autors, llevat que aquests hagin fet una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació de les mateixes a través de la nostra pàgina Web.
Aquests continguts, la marca "Hotsun Condal" i els noms de domini www.hotsuncondal.com  estan protegits per les lleis i tractats sobre propietat intel·lectual i industrial i per la normativa reguladora dels noms de domini , i es troben, si s'escau, degudament registrats.
Sense perjudici dels usos permesos d'acord amb les presents Condicions d'Ús o en els supòsits establerts en la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril), els drets de divulgació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts d'aquest Web correspon exclusivament a HC.


3. Privacitat i protecció de dades.

Per mitjà d'aquest lloc Web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis. Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el Registre de l'Agència de Protecció de Dades.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada per HC amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a la direcció del titular dels fitxers, al següent correu electrònic: jtorras@hotsuncondal.com. Podeu trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc Web de l'Agència de Protecció de Dades.


4. Exclusions i limitacions de responsabilitat.

Les opinions expressades en els articles, treballs o llistes de correu que proporciona aquest lloc Web pertanyen al seu autor o signatari dels mateixos i no reflecteixen necessàriament els punts de vista de HC.
Així mateix, en aquest lloc apareixen enllaços o connexions amb altres llocs Web de tercers, sobre els quals HC  no té cap control. Aquesta informació es proporciona únicament a títol informatiu, sense que això suposi necessàriament l'aprovació del contingut dels mateixos per part de HC  ni l'existència de cap tipus d'associació entre HC i les persones o entitats que els operen, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent tota responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquests motius.
HC  no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi permanentment actualitzat, sense imprecisions o inexactituds. HC durà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar aquests continguts.
HC  no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:
  • 4.1. La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web.
  • 4.2. La seva connexió o accés a Internet.
  • 4.3. Un mal funcionament del seu navegador, o per l'ús d'aplicacions informàtiques de l'usuari que no estiguin actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

5. Modificacions i actualitzacions.

HC es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta, així com de les presents Condicions d'Ús.


6. Llei aplicable i fur.

Les presents Condicions d'Ús es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. HC, els visitants d'aquesta Web i qualsevol persona o empresa que utilitzi qualsevol producte o servei que es presti en la mateixa, amb renúncia de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten, llevat dels casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), per a la resolució de qualsevol qüestió que pogués suscitar sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes condicions, així com de les reclamacions que puguin derivar de qualsevol ús d'aquest lloc Web.

 

HOTSUN CONDAL, S.L NOTA LEGAL AUSIÀS MARC 20, 1r. 2a. - 08010 BARCELONA